Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Studenci Kredyty studenckie
Kredyty studenckie

Kredyty studenckie
 
Od stycznia 2019 roku studentów i doktorantów obowiązują nowe zasady ubiegania się o kredyty studenckie. Nowe rozporządzenie wydane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego upraszcza procedury, skraca czas oczekiwania na decyzję i pozwala ubiegać się o kredyt przez cały rok. Co jeszcze się zmienia?
 
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: gov.pl/web/nauka
 

Aktualne ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich – zobacz (pdf)

Zgodnie z art. 100 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

“ART. 100
1. Kredyt studencki jest wypłacany w miesięcznych transzach przez okres do 10 miesięcy roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. Instytucja kredytująca zaprzestaje wypłaty miesięcznych transz kredytu studenckiego w przypadku:
1) skreślenia z listy studentów;
2) urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
3) zawieszenia w prawach studenta;
4) ukończenia studiów;
5) ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość.

3. Kredytobiorca niezwłocznie powiadamia instytucję kredytującą o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, instytucja kredytująca wypowiada umowę kredytu studenckiego i żąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.”

W wyżej wymienionych przypadkach student, który otrzymuje kredyt, zobowiązany jest do złożenia w banku zaświadczenia.

Zaświadczenie do banku należy odebrać w dziekanacie (dotyczy również studentów, którzy ubiegają się w banku o przyznanie kredytu).
Grupa 5% najlepszych absolwentów za rok 2018 - pobierz (.pdf)