Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna M Anna Miarka

Galeria wykładowców

miarka-anna

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
Anna Miarka

1999–2003

studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na Wydziale Form Przemysłowych.

2003

dyplom z wyróżnieniem - na Wydziale Form Przemysłowych, realizowany w Pracowni Ergonomii Projektowej pod kierunkiem prof. Joanny Lecewicz-Bratoszewskiej.

2003–2004

wolontariusz - asystent w Pracowni Ergonomii Projektowej.

2004

rozpoczęcie pracy w ASP w Pracowni Ergonomii Projektowej na stanowisku asystenta prof. Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej - prowadzenie ćwiczeń ze studentami 1-3 roku jednolitych studiów magisterskich.

2009

uzyskanie stopnia doktora sztuki w dyscyplinie sztuki projektowe, na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, promotor w przewodzie doktorskim prof. Jan Kukuła, recenzenci prof. Joanna Lecewicz- Bartoszewska (ASP Łódź), prof. Włodzimierz Dolatowski (ASP Wrocław).

2009

objęcie kierownictwa Pracowni Ergonomii Projektowej.

od 2002

członek Naukowego Towarzystwa Ergonomicznego - oddział w Łodzi

od 2003

aktywny uczestnik Międzynarodowej Konferencji Naukowo Technicznej Ergonomia Niepełnosprawnym - sekretarz, prelegent, kurator wystaw towarzyszących.

Twórczość projektowa z zakresu projektowania produktów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Od 2009 roku stała współpraca ze szwajcarskimi firmami Mediafit i Eurosana w zakresie projektowania produktów do rehabilitacji, fitnessu i welness.

Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych, stąd też ma na swoim koncie szereg samodzielnych i grupowych publikacji krajowych i zagranicznych w recenzowanych czasopismach najczęściej o tematyce ergonomicznej i projektowej.


WYGŁOSZONE REFERATY:

2006

Konferencja i wystawa „Z dizajnem przyjazny świat. Edukacja, zabawa, rehabilitacja – wzornictwo czynnikiem integracji” – wygłoszony referat: „Projekty wzornicze produktów wspomagających rehabilitację szpitalną i domową.” Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

2008

2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics Jointly with 12th International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing HAAMAHA Ergonomic design of tool handles of everyday use appliances Polak-Sopińska A., Lecewicz-Bartoszewska J., Miarka A. Las Vegas, Nevada USA, 14-17 July 2008.

2009

Ergonomia w rehabilitacji – konferencja towarzysząca XVII targom Rehabilitacja. Miarka A., Lecewicz-Bartoszewska J., Kozieł K.: Analiza ergonomiczno-użytkowa i projekt wzorniczy ortezy kolanowej; Lecewicz-Bartoszewska J., Miarka A.: Projekt koncepcyjny urządzenia do wstępnej oceny postawy dzieci w wieku przedszkolnym.


PUBLIKACJE:

2003

Miarka A.:
Projekt koncepcyjny Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego w: Lewandowski J., Lecewicz-Bartoszewska J., Sekieta M.(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w przyszłości. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej Monografie, Łódź 2003

2004

Miarka A.:
Kształt przedmiotu jako nośnik informacji o jego przeznaczeniu w: Lewandowski J.,Lecewicz- Bartoszewska J., (red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w wieku informacji. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 2004

2005

Miarka A.:
Badania procesu użytkowego oraz projekt koncepcyjny tablicy do ćwiczeń manualnych uwzględniający potrzeby rehabilitantów i pacjentów w: Lewandowski J.,Lecewicz- Bartoszewska J., (red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 2005

Miarka A.:
Koncepcyjne projekty urządzeń służących do wspomagania leczenia płaskostopia u dzieci w wieku 5 -11 lat, w: Lewandowski J., Lecewicz- Bartoszewska J., (red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 2005

2006

Polak-Sopińska A; Lecewicz-Bartoszewska J; Miarka A.: Badania ergonomiczne części chwytnych narzędzi-dane do projektowania w: Rybarczyk W. (red.) Zastosowania Ergonomii Nr 1-3 (61-63) Wydawnictwo Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra 2006

Lecewicz-Bartoszewska J., Miarka A., Bittner-Czapińska E.: Zabawki jako nośniki funkcji rehabilitacyjnych w: Lewandowski J., Lecewicz- Bartoszewska J.,(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 2006

Miarka A., Lecewicz-Bartoszewska J., Bittner-Czapińska E.: Projekty wzornicze produktów wspomagających rehabilitację w: Lewandowski J., Lecewicz- Bartoszewska J.,(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Monografie, Łódź 2006

2007

Krzciuk B., Miarka A.: Ergonomia graficznego interfejsu użytkownika przeglądarki internetowej w: Lewandowski J., Lecewicz- Bartoszewska J.,Boczkowska K.(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w organizacji pracy i medycynie Wydawnictwo Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej Monografie, Łódź 2007

Dobruchowski R., Lecewicz-Bartoszewska J., Miarka A.: Funkcje rozwojowe i dydaktyczne zabawek w: Lewandowski J., Lecewicz- Bartoszewska J.,Polak-Sopińska A.(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w projektowaniu form przemysłowych Wydawnictwo Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej Monografie, Łódź 2007

Miarka A.:
Funkcje rehabilitacyjne zabawek integracyjnych w: Lewandowski J., Lecewicz- Bartoszewska J.,Polak-Sopińska A.(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w projektowaniu form przemysłowych Wydawnictwo Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej Monografie, Łódź 2007

Miarka A., Lecewicz-Bartoszewska J., Krzciuk B.: Problemy w projektowaniu wzorniczym dla osób niepełnosprawnych w: Lewandowski J., Lecewicz- Bartoszewska J.,Polak-Sopińska A.(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym w projektowaniu form przemysłowych Wydawnictwo Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej Monografie Łódź 2007 2009

Lecewicz-Bartoszewska J., Miarka A.: Brak zintegrowanych działań w tworzeniu pomocy rehabilitacyjnych przyczyną obniżenia efektywności leczenia i utrudnień w użytkowaniu. w: Materiały z Sympozjum ergonomia a ryzyko błędu medycznego. Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN, Kraków 2009

Lecewicz-Bartoszewska J., Miarka A.: Lack of integrated actions in the creation of rehabilitation aids as the cause for difficulties in use and decrease in the effectiveness of treatment. Ergonomia, An International Journal of Ergonomics and Human Factors, Vol. 31 no. 3-4 July - December 2009. Published by Committee of Ergonomics of the Polish Academy of Sciences in cooperation with the International Ergonomics Association

Lecewicz-Bartoszewska J., Miarka A.: Zabawa i zabawka jako integrujące nośniki rehabilitacji społecznej, w: Kabsch A. (red), Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Zeszyt 5. Problemy rehabilitacji kompleksowej w zaburzeniach rozwojowych. Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej, wyd. Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań 2009

2011

Miarka A.:
Projekty zabawek dydaktyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. w: Lecewicz-Bartoszewska J., Niziołek K.(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym współczesne i przyszłe kierunki rozwoju. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2011

Miarka A.:
Koncepcja projektowa zabawki wspomagającej integrację między dziećmi z niepełnosprawnością i zdrowymi. w: Lecewicz-Bartoszewska J., Niziołek K.(red.) Ergonomia Niepełnosprawnym współczesne i przyszłe kierunki rozwoju. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Łódź 2011

Miarka A.:
Projektowanie zabawek jako przyczynek do wprowadzania zasad projektowania uniwersalnego do dydaktyki projektowania ergonomicznego. w: Wyszogrodzka-Trzcinka M., Miarka A. (red.) WWiAW zagadnienia dydaktyczne. Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im.Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Łódź 2011

Miarka A.:
Educational and rehabilitation toy designs for children with intellectual disabilities. w:Irzmański R, Boczkowska K.(edited) Ergonomics for the disabled carrier of rehabilitation functions for persons with disabilities. Monograph, Technical University of Lodz. Łódź 2011

Miarka A.:
The design concept of a toy facilitating integration between children with and without disabilities. w:Irzmański R, Boczkowska K.(edited) Ergonomics for the disabled carrier of rehabilitation functions for persons with disabilities. Monograph, Technical University of Lodz. Łódź 2011