Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Projekty badawcze NCN

Finansowanie projektów badawczych obejmuje projekty własne, w tym projekty habilitacyjne, o tematyce określonej przez wnioskodawcę oraz projekty promotorskie mające na celu przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Konkursy o finansowanie projektów własnych i promotorskich są zamykane dwa razy w roku, w dniu 31 stycznia i w dniu 31 lipca.

Wniosek o finansowanie projektu należy przygotować i złożyć w wersji elektornicznej w systemie OSF, za pośrednictwem internetu pod adresem http://osf.opi.org.pl

Oprócz wersji elektronicznej, do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, należy także przysłać 1 egz. wniosku wydrukowanego z systemu OSF i podpisanego przez osoby reprezentujące jednostkę naukową.

Wniosek o finansowanie projektu własnego sporządza się także w języku angielskim, jeżeli wnioskodawca uważa za wskazane dokonanie oceny tego wniosku przez recenzenta zagranicznego lub gdy Minister stwierdził potrzebę uzyskania opinii recenzenta zagranicznego w odniesieniu do wniosku lub wniosków składanych w obszarze danej dyscypliny.

Pytania i wątpliwości związane z kwestiami technicznymi i obsługa programu prosimy kierować doOśrodka Przetwarzania Informacji (OPI): (022) 825 88 39, (022) 825 15 46 (w dni robocze w godz. 8-16).

Pytania merytoryczne prosimy kierować do Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: (022) 52 92 439, (022) 52 92 482.

Projekt własny obejmuje badania podstawowe z okrelonej dyscypliny naukowej lub interdyscyplinarne, w tym prowadzone w celu przygotowania rozprawy habilitacyjnej.

Do postępowania konkursowego przyjmuje się wyłącznie projekty własne zawierające sposób rozwiązania przedstawionego problemu, które nie zawierają fazy studiów służących opracowaniu koncepcji przyszłych badań.

Wniosek o finansowanie projektu własnego składa kierownik projektu wraz z kierownikiem jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt.

Kierownik projektu własnego przyjętego do realizacji dysponuje rodkami finansowymi przekazanymi jednostce naukowej na realizację projektu zgodnie z umową, z tym że jego dyspozycje są wykonywane po uzyskaniu zgody kierownika jednostki naukowej.

W przypadku projektu habilitacyjnego kierownikiem projektu jest osoba ubiegająca się o habilitację. W składzie wykonawców projektu habilitacyjnego może być wyłącznie kierownik projektu i pracownicy pomocniczy, jeżeli są niezbędni do wykonania badań. Efektem projektu habilitacyjnego powinna być praca habilitacyjna lub inna dokumentacja potrzebna do wszczęcia przewodu lub uzyskania habilitacji.

Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego składa promotor rozprawy doktorskiej wraz z kierownikiem jednostki naukowej, w której ma być realizowany projekt.

Projekt promotorski, mający na celu przygotowanie przez doktoranta rozprawy doktorskiej, obejmuje badania naukowe z określonej dyscypliny naukowej.

Do postępowania konkursowego mogą być przyjęte wyłącznie projekty promotorskie, do których dołączono:

  • udokumentowane potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego przez wykonawcę projektu;

  • oświadczenie, że w skład zespołu wykonawców poza doktorantem i promotorem wchodzi tylko personel pomocniczy;

  • oświadczenie, że promotor nie uczestniczy w kosztach projektu.

W przypadku projektu promotorskiego odrębnym załącznikiem do raportu końcowego jest recenzja rozprawy doktorskiej.