Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Dla studentów
DRUKI PODAŃ
Nazwa druku Druki do pobrania

Wniosek o egzamin przed sesją egzaminacyjną

W indywidualnych przypadkach student ma prawo ubiegać się o termin egzaminu przed sesją. 
W tym celu należy złożyć do dziekana podanie, na którym musi być zgoda egzaminatora 
i proponowany przez niego termin egzaminu. Wniosek należy złożyć do dziekana najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej (§ 19 ust. 4 Regulaminu Studiów z dnia 22 kwietnia 2013).

Wniosek o zmianę terminu zaliczeń oraz sesji egzaminacyjnej

W indywidualnych przypadkach student ma prawo ubiegać się o przełożenie wszystkich lub części zaliczeń oraz całej lub części sesji egzaminacyjnej na wcześniejszy termin. W tym celu należy złożyć do dziekana podanie z określeniem proponowanego terminu sesji. Wniosek należy złożyć do dziekana najpóźniej 14 dni przed proponowanym terminem sesji egzaminacyjnej.

 

Jeden egzamin
przed sesją:

POBIERZ (.pdf)


Zmiana
terminu sesji:

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o przesunięcie terminu zaliczenia

Termin zaliczenia może być przesunięty przez dziekana na podstawie zwolnienia lekarskiego lub innych udokumentowanych wypadków losowych. Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć do dziekana niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W takiej sytuacji zaliczenia 
i podstawowa sesja egzaminacyjna mogą zostać przesunięte na sesję przedłużoną zgodnie 
z terminami wynikającymi z kalendarza akademickiego na dany rok,a student nie traci prawa do pierwszego terminu egzaminu.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o przesunięcie egzaminu na sesję przedłużoną z powodu choroby

Niestawienie się na egzaminie w wyznaczonym terminie powoduje wpisanie przez egzaminatora do protokołu adnotacji „N” oznaczającej „nieobecny”. W przypadku dostarczenia do dziekana zwolnienia lekarskiego wraz z pisemnym wnioskiem student może starać się o przesunięcie egzaminu na sesję przedłużoną z utrzymaniem pierwszego terminu. Przed dostarczeniem oryginału zwolnienia wraz z wnioskiem student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zwolnieniu drogą mailową. W przypadku niedostarczenia usprawiedliwienia do dziekana w przeciągu 3 dni od daty egzaminu dziekan wpisuje do protokołu ocenę niedostateczną. Nie będą uwzględniane jako usprawiedliwienie nieobecności 
w sesji późniejsze powroty z wymian studenckich

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o przesunięcie zaliczeń i sesji egzaminacyjnej na sesję przedłużoną

POBIERZ  (.pdf)

Wniosek o przesunięcie maksymalnie dwóch egzaminów na sesję poprawkową

Student może starać się w wyjątkowych przypadkach przesunąć maksymalnie dwa egzaminy na sesję poprawkową. W tym celu konieczne jest wystąpienie z umotywowanym podaniem do dziekana nie później niż 7 dni przed sesją egzaminacyjną i uzyskanie jego zgody. W takim przypadku następuje utrata pierwszego terminu (§ 19 ust. 10 Regulaminu Studiów z dnia 
22 kwietnia 2013 r.)

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o egzamin komisyjny

Jeżeli w terminie poprawkowym student z jednego egzaminu otrzymał ocenę niedostateczną, ma prawo do złożenia w ciągu 3 dni roboczych od daty egzaminu pisemnego wniosku do dziekana o egzamin komisyjny.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o wpis warunkowy

Student ubiegający się o wpis warunkowy składa pisemny wniosek do dziekana w terminie:

 1. 2 dni od zakończenia podstawowej sesji egzaminacyjnej w przypadku braku jednego zaliczenia lub zaliczenia na ocenę,
 2. 2 dni od zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu w sesji poprawkowej.

Wpisu warunkowego dokonuje dziekan lub prodziekan z pisemnego upoważnienia dziekana.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o powtarzanie semestru

Pisemny wniosek o powtarzanie semestru należy złożyć do dziekana najpóźniej w terminie 2 dni od zakończenia poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o wznowienie studiów

Decyzję w przedmiocie wniosku o wznowienie studiów podejmuje dziekan na pisemny wniosek osoby wznawiającej studia. Wniosek ten należy złożyć przed rozpoczęciem semestru, którego wniosek dotyczy.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o urlop dziekański

Urlop dziekański długoterminowy

 1. Urlopu dziekańskiego udziela dziekan na okres jednego roku akademickiego.
 2. Urlop dziekański może zostać udzielony po zaliczeniu semestru lub roku studiów. Student składa wniosek o udzielenie urlopu przed rozpoczęciem semestru lub roku studiów. Dziekan nie może udzielać urlopu wstecz, na trwający już semestr. W przypadku długotrwałej choroby, ciąży, urodzenia dziecka lub opieki nad nim wniosek może być złożony, a urlop może być udzielony także w trakcie trwania semestru. W takiej sytuacji wniosek powinien być złożony niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia.
 3. Urlop z powodu choroby oraz ciąży udzielany jest na pisemny wniosek studenta, w oparciu 
o opinię lekarską wydaną przez uprawnionego lekarza z jednostki służby zdrowia sprawującej opiekę medyczną nad Uczelnią, do której student zostaje skierowany przez dziekana.
 4. Urlop z powodu urodzenia dziecka lub sprawowania nad nim opieki udzielany jest na podstawie złożonego przez studenta pisemnego wniosku wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka.

Urlop dziekański krótkoterminowy

 1. Studentowi, na jego pisemny wniosek złożony do dziekana, może być udzielony krótkoterminowy urlop nieprzekraczający jednego miesiąca.
 2. Urlop może być udzielony jeden raz w ciągu roku akademickiego.

Długoterminowy:

POBIERZ (.pdf)


Krótkoterminowy:

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o zmianę formy studiów

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o zmianę kierunku studiów

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o zmianę specjalności

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o indywidualną organizację studiów

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o dodatkowy przedmiot poza programem studiów

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o przepisanie oceny / zaliczenia przedmiotu

Wniosek o przeniesienie zajęć podejmuje Dziekan na pisemny wniosek studenta po zasięgnięciu opinii prowadzącego dany przedmiot w Akademii. Wpisu uznanej oceny dokonuje Dziekan, 
a ocena ta wliczana jest do średniej ocen.

POBIERZ (.pdf)

Rezygnacja ze studiów

W przypadku rezygnacji ze studiów student zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia właściwego dziekanatu o tym fakcie, na podstawie którego Akademia wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów

Do wniosku o skreślenie należy dołączyć kartę obiegową. POBIERZ (.pdf)

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o przyznanie zwolnienia z części opłaty semestralnej za usługi edukacyjne /o zmianę terminów opłat znajduje się w zakładce płatności

POBIERZ (.pdf) 

Wniosek o indywidualny plan studiów

O indywidualny plan studiów i program kształcenia (ips) mogą ubiegać się szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci po pierwszym roku studiów (na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich) lub po pierwszym semestrze drugiego (na studiach drugiego stopnia) . Studenci ubiegający się o ips muszą posiadać średnią ocen min. 4,5 za ostatni rok studiów w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Wyjątek stanowią studenci studiów drugiego stopnia, ubiegający się o ips po pierwszym semestrze studiów, w takim przypadku średnia ocen liczona jest za ostatni semestr.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o przsunięcie terminu obrony pracy dyplomowej

Studentowi przysługuje możliwość złożenia do dziekana deklaracji o przełożeniu terminu obrony pracy dyplomowej na kolejny regulaminowy termin. Ostateczny termin złożenia deklaracji upływa 14 dni kalendarzowych przed pierwszym terminem obrony pracy dyplomowej na kierunku, którego jest studentem. W takim przypadku następuje utrata pierwszego terminu obrony pracy dyplomowej.

Studentowi przygotowującemu pracę dyplomową w razie jego długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim zweryfikowanym przez wskazaną przez Akademię placówkę służby zdrowia, dziekan (na wniosek tego studenta) może przedłużyć termin obrony pracy dyplomowej do najbliższego regulaminowego terminu.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o przeniesienie z innej uczelni

 1. Student może przenieść się do Akademii z innej uczelni, w tym także zagranicznej, na taki sam lub pokrewny kierunek, za zgodą dziekana wydziału przyjmującego, wyrażoną 
w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
 2. Dziekan wydziału ASP może zobowiązać studenta ubiegającego się o przeniesienie do uzupełnienia istotnych różnic programowych. Sposób i termin uzupełnienia różnic programowych ustala dziekan.
 3. Student ASP może przenieść się do innej uczelni , w tym zagranicznej, za zgodą dziekana wydziału uczelni przyjmującej i na zasadach określonych przez uczelnię przyjmującą, o ile wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów Akademii, w szczególności zaliczenie semestru/roku, złożenie we właściwym dziekanacie karty obiegowej oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o zmianę danych osobowych

Student ma obowiązek zawiadomienia właściwego dziekanatu o zmianie: imienia, nazwiska, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, adresu korespondencyjnego, dowodu tożsamości, numeru telefonu, adresu e – mail, a także o zmianie danych, które mają wpływ na przyznanie lub wysokość otrzymywanej pomocy materialnej;

POBIERZ (.pdf)

Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji studenckiej

POBIERZ (.pdf)

Upoważnienie


Wniosek o wydanie dokumentów

POBIERZ (.pdf)

 
 POBIERZ (.pdf)

Podania prosimy kierować do dziekanów wydziałów:

 • Wydział Tkaniny i Ubioru - dr hab. Małgorzata Dobrzyniecka - Kojder, prof. nadzw.
 • Wydział Grafiki i Malarstwa - dr hab. Piotr Karczewski, prof. nadzw.
 • Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz - dr hab. inż. arch. Andrzej Wachowicz, prof. nadzw.
 • Wydział Sztuk Wizualnych - dr Przemysław Wachowski,

Karta obiegowa studenta

POBIERZ (.pdf)

Karta obiegowa absolwenta

POBIERZ (.pdf)


Pomoc materialna
Zobacz w dziale Stypendia
Praktyki
DOKUMENT PLIK

Regulamin zawodowych praktyk studenckich Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
POBIERZ - PL(.pdf),  POBIERZ - ENG (.pdf)


WYDZIAŁOWE REGULAMINY PRAKTYK STUDENCKICH:

 • Wydział Grafiki i Malarstwa
 • Wydział Tkaniny i Ubioru
 • Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz
 • Wydział Sztuk Wizualnych
 • Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
 • Wydział Malarstwa i Rysunku

 

 

 

 

 


Pobierz
(.pdf)
Pobierz (.pdf)
Pobierz (.pdf)

Karta praktyki

POBIERZ - PL(.pdf)

POBIERZ - ENG(.pdf)

Wniosek o zaliczenie pracy jako praktyki

pobierz (wersja word edytowalna)

Funkcję opiekuna praktyk studenckich na poszczególnych wydziałach pełnią:

 • Wydział Grafiki i Malarstwa - mgr Przemysław Hajek                                Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Wydział Tkaniny i Ubioru - dr Anna Kuźmitowicz                                        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz - dr Beata Wawrzecka            Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Wydział Sztuk Wizualnych - dr Beata Marcinkowska                                 Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych - dr Przemysław Druszcz        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Wydział Malarstwa i Rysunku - dr Aleksandra Ignasiak                        Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA!!!

Student zobowiązany jest do wpisania w Wirtualnym Dziekanacie miejsca odbywania praktyki studenckiej. Poprzez system należy śledzić jej status.

Przed podjęciem praktyki student zobowiązany jest zgłosić się do opiekuna praktyk w celu podjęcia umowy która musi zostać podpisana przez instytucję przyjmującą na praktykę i oddana opiekunowi przed rozpoczęciem praktyk.

Podstawą do zaliczenia praktyki studenckiej jest przedstawienie opiekunowi praktyk w ASP wypełnionej karty praktyki zawodowej wraz z opinią instytucji (osoby - jeżeli jest to praktyka na terenie ASP) przyjmującej studenta na praktykę.

Oferty praktyk zamieszczone są w zakładce Studenci - Biuro karier.