Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Dla dyplomantów

Uwaga dyplomanci !!!

Egzemplarz pracy dyplomowej do akt
musi być wydrukowany dwustronnie w formacie A4,
w sztywnej lub papierowej oprawie
bez zewnętrznych elementów plastikowych oraz metalowych.

Wzory dokumentów dotyczących tematów dyplomowych
DOKUMENT PLIK
Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej w ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi Pobierz (.pdf)
Dokumenty, które należy złożyć przy składaniu pracy dyplomowej
(dla wszystkich wydziałów)
Oświadczenie - oryginalny egzemplarz pracy dyplomowej Pobierz (.pdf)
Oświadczenie - prawa autorskie do pracy dyplomowej Pobierz (.pdf)

Formularz - badanie losów zawodowych absolwentów

Podstwa prawna:

Zarządzenie nr 39/2018 w sprawie: wprowadzenia formularza zgłoszenia do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Pobierz (.pdf)

Opłaty za wydanie dyplomu (60 zł) należy dokonać z wyprzedzeniem, tak aby w dniu składania pracy dyplomowej znajdowała się ona na koncie ASP. W przeciwnym wypadku należy przedstawić dowód wpłaty.

Karta obiegowa absolwenta 
(należy złożyć po obronie pracy dyplomowej w pokoju 308)

Pobierz (.pdf)

Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. 
Nieprzekraczalny termin złożenia to 30 dni od daty obrony pracy dyplomowej (w pokoju 308).

Pobierz (.pdf)

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA
DOTYCZĄCA WERYFIACJI PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH STUDENTÓW STUDIÓW
I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich
W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
IM. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI


1. Procedura antyplagiatowa ma zastosowanie do wszystkich pisemnych prac dyplomowych powstających w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych, które nie podlegają sprawdzaniu w JSA. Prace objęte klauzulą poufności z powodu zawierania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa podlegają badaniu antyplagiatowemu przez system JSA.

2. W elektronicznej wersji pracy dyplomowej składanej w dziekanacie musi zostać wyodrębniony plik części pisemnej (jeżeli przewiduje ją Regulamin Dyplomowania kierunku).

3. Maksymalny rozmiar pliku z pisemną częścią pracy dyplomowej nie może przekraczać 15 MB.
W przypadku jeżeli praca dyplomowa jest większa należy zamieścić kilka plików, z których żaden nie może być większy niż 15 MB.

4. Plik/i, o którym/ch mowa w ust. 2 należy zapisać w formacie PDF.

5. Nazwa pliku/ów z pracą dyplomową musi zawierać: nazwisko i imię studenta, numer albumu oraz typ pracy. Nazwa pliku musi być zgodna z jednym ze wzorów:

Kowalska_Joanna_nr albumu_mgr
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic

Jeżeli plików jest kilka należy opatrzyć je kolejnym numerem na końcu nazwy np.:
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic1
Kowal_Tomasz_nr albumu_lic2

6. Student zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie wszystkich egzemplarzy pracy dyplomowej zgodnie z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania w terminie określonym w Wydziałowym Regulaminie Dyplomowania wraz z jednym egzemplarzem raportu z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego podpisanym przez promotora/opiekuna pisemnej pracy dyplomowej, a w przypadku o którym mowa w § 2 ust. 12 powyżej z oświadczeniem o którym mowa w § 2 ust. 13 powyżej. Praca nie będzie przyjmowana przez dziekanat bez ww. raportu lub oświadczenia.

7. Pozytywny wynik sprawdzenia i potwierdzenia oryginalności pracy dyplomowej przy zastosowaniu procedury antyplagiatowej JSA oraz wskazanej w § 2 ust. 12 powyżej jest warunkiem dopuszczenia studenta Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego do egzaminu dyplomowego.

Zarządzenie nr 42/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 16.04.2019 r. - POBIERZ (.pdf)

Wydział Tkaniny i Ubioru
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.doc)

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Pobierz (.pdf)

Nadruk na płytę CD

Studia stacjonarne I st.

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia stacjonarne II st.

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne I stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne II stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Wzór pracy magisterskiej
Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)
Wzór pracy magisterskiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia
Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)
Wzór pracy licencjackiej Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)

Wzór pracy licencjackiej – dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2015/2016 a także osoby wznawiające studia


Katedra Ubioru


Katedra Biżuterii


Katedra Tkaniny


Katedra Druku na Tkaninie

 

 

 

Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)


Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)


Pobierz (.pdf)
Pobierz (.docx)


Pobierz (.pdf)
Pobierz (.docx)

Przypisy i bibliografia [01.10.2015] Pobierz (.pdf)
Pobierz (.doc)
Wydział Grafiki i Malarstwa
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.pdf)

oświadczenie o zapoznaniu się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Pobierz (.pdf)

Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia stacjonarne

Pobierz (.pdf)

Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia niestacjonarne I stopnia

Pobierz (.pdf)

Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia niestacjonarne II stopnia
Pobierz (.pdf) 
Strona tytułowa pracy dyplomowej

Pobierz (.pdf) - orientacja pionowa
Pobierz (.doc) - orientacja pionowa

Pobierz (.pdf) - orientacja pozioma
Pobierz (.doc) - orientacja pozioma 

Nadruk na płytę CD

Pobierz (.pdf)- wzór nadruku

Studia stacjonarne
jednolite magisterskie

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne I stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Studia
niestacjonarne II stopnia

Pobierz (.ai)
Pobierz (.cdr)

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz * Pobierz (.pdf)
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.pdf)

oświadczenie o zapoznaniu się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania kierunek architektura wnętrz

Pobierz (.pdf)

oświadczenie o zapoznaniu się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania kierunek wzornictwo

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia stacjonarne I stopnia
(formularz do wypełnienia w programie Adobe Reader DC)

Pobierz (.pdf)

Temat pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału
studia stacjonarne II stopnia
(formularz do wypełnienia w programie Adobe Reader DC)
Pobierz(.pdf)
Strona tytułowa pracy licencjackiej
studia I stopnia kierunek Architektura wnętrz

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Strona tytułowa pracy magisterskiej
studia I stopnia kierunek Wzornictwo

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Strona tytułowa pracy magisterskiej
studia II stopnia kierunek Architektura wnętrz

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Strona tytułowa pracy magisterskiej
studia II stopnia kierunek Wzornictwo

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.doc)

Nadruk na płytę CD

WZORNICTWO
Studia stacjonarne I stopnia - Licencjat

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

WZORNICTWO
Studia stacjonarne II stopnia - Magisterskie

Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia stacjonarne I stopnia - Licencjat


Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

ARCHITEKTURA WNĘTRZ
Studia stacjonarne II stopnia - Magisterskie


Pobierz (.pdf)

Pobierz (.cdr)

Deklaracja pracy dyplomowej licencjackiej w specjalności

Pobierz (.pdf)

Deklaracja pracy dyplomowej magisterskiej w specjalności
Pobierz (.pdf)
Wydział Sztuk Wizualnych *
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych

Pobierz (.pdf)

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania

Pobierz (.pdf)

Strona tytułowa

Pobierz (.doc)

Pobierz (.pdf)


Tematy prac dyplomowych do zatwierdzenia przez Radę Wydziału

Pobierz (.pdf)
 
Nadruk na płytę

Pobierz (.pdf)
 
Standardy pracy teoretycznej licencjackiej i magisterskiej

Pobierz (.pdf)
Wydział Malarstwa i Rysunku
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych


Pobierz
(.pdf)

Wydział Rzeźby i Działań Interaktywnych
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych studiów stacjonarnych I stopnia

Pobierz (.pdf) 

Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania dla studiów stacjonarnych I stopnia Pobierz  (.pdf)
Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych studiów stacjonarnych II stopnia

Pobierz (.pdf)

Oświadczenie dotyczące zapoznania się Wydziałowym Regulaminem Dyplomowania dla studiów stacjonarnych II stopnia

Pobierz (.pdf)

Strona tytułowa pracy dyplomowej

Pobierz (.doc)

Tematy pracy dyplomowej do zatwierdzenia przez Radę Wydziału

Pobierz (.pdf)
Pobierz
(.doc)

Nadruk na płytę

Pobierz (.ai)

Pobierz (.cdr)

Wyciąg z Regulaminu studiów - Rozdział XV - Ukończenie studiów - pobierz (.pdf)