Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
O nas

Głównym nurtem aktywności Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych jest kształcenie przyszłych profesjonalistów w ramach kierunku rzeźba. Działający od kilku lat wydział skutecznie mierzy się z wyzwaniami współczesności; celem naszym jest, aby szeroko rozumiany zawód "rzeźbiarz" stanowił dla młodych ludzi interesującą i praktyczną alternatywę kreacji własnej kariery. Tworząc warunki do studiowania przyszłym rzeźbiarzom, pracujemy nad tym, aby rzeźbiarskie kompetencje naszych absolwentów nie zawisały w próżni współczesnego rynku pracy, aby rzeźbiarze nowej generacji czuli swoją przynależność do świata i czasów w których żyją, aby mogli nowocześnie i świadomie kreować przestrzenie, które ich otaczają. Stąd między innymi uwieńczone sukcesem wysiłki w celu utworzenia pionierskich w swojej formule dwustopniowych studiów rzeźbiarskich o profilu praktycznym. Kształcąc profesjonalistów, rzeźbiarzy decydujących o kondycji dyscypliny w przyszłości, staramy się, aby rzeźba nie straciła też nic z uroku i prestiżu, jakie zawdzięcza swojej tradycji i historii.

Studenci kierunku rzeźba obu stopni nabywa kompetencji w ramach szeregu specjalności, są to: rzeźba interdyscyplinarna, kreacja przestrzeni, obiekt rzeźbiarski i przestrzenne formy interaktywne.

Praktyczność studiów zakłada, że oprócz wsparcia warsztatowego (zawartego w ramach przedmiotu Warsztaty, zapoznającego studentów z technikami rzeźbiarskimi) studenci szlifują swoje umiejętności w ramach wyjazdów, pobytów i projektów twórczych, przygotowujących do przyszłego życia w realiach rynku pracy. Staramy się, aby nasi przyszli absolwenci mogli już na studiach poznać wszechstronność i elastyczność zawodu – rozmaitość i unikalność zadań, projektów i wyzwań, jakie mogą być udziałem rzeźbiarza – od samodzielnej, autonomicznej pracy twórczej, poprzez wszelkie działania zespołowe, o charakterze projektowym, czy związanym z szeroko rozumianą animacją kultury, aż po działania komercyjne, bazujące na osobistej wirtuozerii warsztatowej, czy też niemalże rzemieślniczej.

Odrębnym sferą działań Wydziału Rzeźby i Działań Interaktywnych jest kształcenie studentów wszystkich pozostałych wydziałów Uczelni w zakresie podstaw rzeźby. Jednostką odpowiedzialną za te zadania jest utworzony w ramach wydziału Zakład Propedeutyki Rzeźby.

Dziekan dr Marcin Mielczarek