Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML


REKRUTACJA

NA I ROK AKADEMICKI 2018/2019
DOKTORANCKIE STUDIA ŚRODOWISKOWE
(studia III stopnia)


LIMITY PRZYJĘĆ

 1. Limit przyjęć – na Doktoranckie Studia Środowiskowe prowadzone jako studia stacjonarne na rok akademicki 2018/2019:
  Dziedzina: sztuki plastyczne,
  Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
  wynosi:
  - maksimum - 0 osób
  - minimum - 0 osób

 2. Limit przyjęć – na Doktoranckie Studia Środowiskowe prowadzone jako studia niestacjonarne prowadzone w języku polskim na rok akademickim 2018/2019:
  Dziedzina: sztuki plastyczne,
  Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
  wynosi:
  - maksimum - 0 osób
  - minimum - 0 osób

 3. Limit przyjęć – na Doktoranckie Studia Środowiskowe prowadzone jako studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2018/2019:
  Dziedzina: sztuki plastyczne,
  Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
  wynosi:
  - maksimum - 0 osób
  - minimum - 0 osób

1. Uchwała nr 97/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym prowadzonej w formie elektronicznej oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na pierwszy rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w formie:

- studiów stacjonarnych
- studiów niestacjonarnych

w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2018/2019 - pobierz (pdf).

a. Zał. 1 – wykaz dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019 na studia stacjonarne i niestacjonarne dla obywateli polskich - pobierz (pdf).
b. Zał. 2 - wykaz dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019 na studia niestacjonarne dla cudzoziemców prowadzone w języku polskim - pobierz (pdf).
c. Zał. 3 - wykaz dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2018/2019 na studia niestacjonarne dla cudzoziemców prowadzone w języku angielskim - pobierz (pdf).

2. Uchwała nr 42/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne – pobierz (pdf).

3. Zarządzenie nr 39/2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia III stopnia, w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 - pobierz (pdf).

4. Zarządzenie nr 38/2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone na rzecz doktorantów rozpoczynających naukę na studiach III stopnia prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 - pobierz (pdf).

5. Zarządzenie nr 37/2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie terminów elektronicznej rekrutacji kandydata, terminów i miejsca składania dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów obywateli Polski, oraz harmonogramów egzaminów wstępnych na studia III stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 - pobierz (pdf).


 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW NA DOKTORANCKIE STUDIA ŚRODOWISKOWEtutaj


1. Obszar: sztuki
Dziedzina: sztuki plastyczne:
Dyscyplina :
- sztuki piękne
specjalności: (grafika warsztatowa, projektowanie graficzne, multimedia)
- sztuki projektowe
specjalności: (projektowanie ubioru, projektowanie biżuterii, projektowanie tkaniny, projektowanie tkaniny drukowanej).

2. Kandydaci niepełnosprawni
Forma pomocy kandydatom niepełnosprawnym w czasie całego postępowania rekrutacyjnego ustalana jest z Komisją Rekrutacyjną ds. Naboru na Doktoranckie Studia Środowiskowe po osobistym zgłoszeniu się kandydata do pracownika sekretariatu (pokój nr 1, pawilon B) z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie to powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed datą egzaminu.

3. Konspekt rozprawy doktorskiej - pobierz (pdf).

4. Terminy elektronicznej rekrutacji kandydata na studia III stopnia, oraz terminy i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych na rok akademicki 2017/2018- pobierz (pdf).

5. HARMONOGRAM REKRUTACJI na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych na rok akademicki 2017/2018:

- studia stacjonarne - pobierz (pdf).
- studia niestacjonarne - pobierz (pdf).

6. WYNIKI REKRUTACJI na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych na rok akademicki 2017/2018.

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym:

Komisja ds. Naboru Kandydatów na Doktoranckie Studia Środowiskowe po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, który odbył się w dniu 17 lipca 2017 r., przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w trybie stacjonarnym - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieprzyjętych, którzy uzyskali minimalną liczbę punktów z egzaminu wstępnego, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w trybie stacjonarnym (tzw. LISTA REZERWOWA) - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieprzyjętych (niezdany egzamin wstępny) na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w trybie stacjonarnym - pobierz (.pdf)

 • listę kandydatów nieprzyjętych (nieobecni na egzaminie wstępnym) na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w trybie stacjonarnym - pobierz (.pdf)

Nabór na Doktoranckie Studia Środowiskowe prowadzone w trybie stacjonarnym został zakończony w dniu 25 lipca 2017 r.

Studia prowadzone w trybie niestacjonarnym:

Komisja ds. Naboru Kandydatów na Doktoranckie Studia Środowiskowe po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego, który odbył się w dniu 22 lipca 2017 r., przedstawia:

 • listę kandydatów przyjętych na I rok Doktoranckich Studiów Środowiskowych prowadzonych w trybie niestacjonarnym - pobierz (.pdf)

Nabór na Doktoranckie Studia Środowiskowe prowadzone w trybie niestacjonarnym został zakończony w dniu 25 lipca 2017 r.

Uwaga!
W związku ze zmianą polityki firmy Mozilla Firefox przeglądarka Firefox nie wyświetla zawartości plików pdf.
Prosimy o zapisywanie załączników w postaci plików pdf na dysku i przeglądanie ich poza przeglądarką Firefox lub skorzystanie z innej przeglądarki internetowej (np. Chrome).


 

ZASADY PRZYJĘĆ CUDZOZIEMCÓW

Komunikat

Limit przyjęć – na Doktoranckie Studia Środowiskowe prowadzone jako studia niestacjonarne prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2018/2019:
Dziedzina: sztuki plastyczne,
Dyscypliny artystyczne: sztuki piękne, sztuki projektowe.
wynosi:
- maksimum - 0 osób
- minimum - 0 osób

 

ENROLMENT OF NON-POLISH CITIZENS

Announcement

The number of places available – for part-time Interdisciplinary PhD Studies in English in the academic year 2018/2019:
Field: visual arts,
Artistic discipline: fine arts, design
is:
- maximum - 0 students
- minimum - 0 students

1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w ASP w Łodzi oraz uczestniczyć w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych jeżeli:

1) Wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim,
stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
2) Posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie
oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych osoby niebędące obywatelami polskimi tj.:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2 mogą podejmować i odbywać studia wyższe, oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub właściwego ministra ds. kultury dziedzictwa narodowego;
4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 2, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

a) jako stypendyści strony polskiej (rządu polskiego) – bez odpłatności za studia – stypendia te przyznaje osobom kształcącym się w uczelniach artystycznych minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego, na podstawie umów międzynarodowych lub Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą;
b) na zasadach odpłatności:
osoba taka ponosi opłaty zgodne z Zarządzeniem Rektora ASP,
c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych - o przyjęcie na kształcenie na tych warunkach finansowych aplikują cudzoziemcy, w ramach umów międzyrządowych lub programów pomocowych oferowanych określonym krajom przez polski rząd, za pośrednictwem właściwych instytucji danego państwa lub polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych;
d) jako stypendyści strony wysyłającej - (rządu innego państwa) bez ponoszenia opłat za naukę - stypendia te są przyznawane cudzoziemcom, podejmującym kształcenie z reguły na podstawie umów międzynarodowych, przez ministerstwa lub instytucje danego kraju odpowiedzialne za prowadzenie wymiany akademickiej z zagranicą;
e) jako stypendyści uczelni.

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe i inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich z czym wiąże się prawo do ubiegania o wszystkie rodzaje świadczeń pomocy materialnej przewidziane dla studentów z polskim obywatelstwem albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4. Z tymże w takiej sytuacji nie mogą oni ubiegać się o stypendia wypłacane przez uczelnie z dotacji budżetowej przeznaczonej na bezzwrotną pomoc materialną dla studentów i doktorantów.
7. Cudzoziemcy są przyjmowani na I rok studiów w limicie przyjęć na podstawie rankingu wyników konkursowego egzaminu wstępnego.
8. Cudzoziemcy, kandydaci na studia trzeciego stopnia składają dokumenty wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców. Dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia, studiów magisterskich podlegają legalizacji i/lub nostryfikacji. Uczelnia może odstąpić od nostryfikowania dyplomów studiów artystycznych.
9. Na mocy umów międzynarodowych Rzeczpospolita Polska uznaje równoważne dyplomy ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wskazane w tych umowach.
10. Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb procesu rekrutacyjnego i zakres egzaminu konkursowego na Doktoranckie Studia Środowiskowe podane w harmonogramie egzaminów ogłaszanym do 15 maja 2017 r.
11. Cudzoziemcy przystępują do egzaminu wstępnego w języku polskim. Językiem wykładowym jest również język polski. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Student podejmujący studia w ASP w Łodzi przedstawia świadectwo ukończenia takiego kursu lub
b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

12. W przypadku podjęcia studiów na zasadach odpłatności cudzoziemiec wnosi opłatę w wysokości i w terminie określonym w zarządzeniu Rektora ASP w Łodzi w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Uchwale mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 1501).