Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
O nas

Historia Wydziału:

1978 - Katedra Projektowania Produktów i Struktur Użytkowych przy Wydziale Wzornictwa 
 Przemysłowego (obecnie Wydziału Tkaniny i Ubioru)

1983 - przekształcenie Katedry Projektowania Produktów i Struktur Użytkowych w Instytut Form 
 Przemysłowych. Był to Instytut na prawach Wydziału, z prawem dyplomowania ze 
 specjalności projektowania dla służby zdrowia i osób z niepełnosprawnością. 
 Dyrektorem został prof. Jerzy Derkowski, inicjator idei powołania tej jednostki, jej twórca 
 i organizator. Podstawą kadry dydaktycznej Instytutu byli: adi. Joanna Lecewicz-
 Bartoszewska (wicedyrektor), prof. Wojciech Rzewuski, prof. Marceli Przybył oraz 
 adi. Grzegorz Reński.
 Pierwszą ważniejszą prezentacją na forum krajowym była wystawa prac studentów IFP 
 "Projektowanie dla służby zdrowia i opieki społecznej", połączona z seminarium - kwiecień
 1985 r. Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.
 Pod koniec roku akademickiego 1984/85 IFP wydał cztery zeszyty informujące o celach 
 i programie nauczania.
1992 - w roku akademickim 1991/92 Instytut został przekształcony 
 w Wydział Form Przemysłowych. Pierwszym Dziekanem był prof. Marceli Przybył.
2007 - reorganizacja struktury Wydziału Form Przemysłowych i utworzenie nowej 
 Katedry - Architektury Wnętrz.
2008 - wprowadzenie dwustopniowego systemu kształcenia.
2008 - zmiana nazwy Wydziału na - Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz (WiAW)
 uzasadniona chęcią odzwierciedlenia pełnej oferty dydaktycznej Wydziału.
2009 - uruchomienie naboru na studia licencjackie na kierunku architektura wnętrz
2012 - pierwsze dyplomy licencjackie z kierunku wzornictwo oraz architektura wnętrz
2012 - uruchomienie naboru na studia magisterskie na kierunku architektura wnętrz.
2014 - pierwsza rekrutacja na studia według nowych - uproszczonych zasad.

założenia programowe i cel kształcenia

Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz to prężnie rozwijająca się jednostka o bogatej ofercie edukacyjnej i wysoko wyspecjalizowanej kadrze dydaktycznej. Na przestrzeni przeszło 20 lat naszej historii stale podnosimy kwalifikacje i wzbogacamy ofertę dydaktyczną, aby jak najpełniej odpowiadała na zapotrzebowanie rynku pracy na usługi projektowe. Dlatego też od 2009 roku prowadzimy równoległe studia na dwóch bardzo aktualnych kierunkach projektowych, jakimi są wzornictwo i architektura wnętrz. Oferujemy studia obejmujące swym zakresem design jak również nieodzownie związaną z nim nowoczesną komunikację wizualną oraz architekturę wnętrz.

Rozwijamy zaplecze techniczne i komputerowe świadomi istoty ich rangi dla kompletnego rozwoju umiejętności projektowych naszych studentów.

Kładziemy duży nacisk na kształcenie praktycznych aspektów zawodu projektanta wzornictwa przemysłowego i architekta wnętrz uzupełniając je o wiedzę teoretyczną obejmującą historię oraz współczesność.
 Kształcimy projektantów, których zadaniem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb podstawowych, ale także pokonywanie istniejących barier społecznych, zaś wspólnym mianownikiem dla tych rozwiązań jest duża dbałość o ich stronę estetyczną. Studenci Wydziału realizują nowatorskie, złożone projekty, które niejednokrotnie są wdrażane do produkcji; często są laureatami konkursów, przedstawiają swoje realizacje podczas festiwali międzynarodowych i branżowych imprez targowych, już w toku studiów współpracują z wieloma firmami produkcyjnymi.

Wydział dąży do stworzenia nowego spojrzenia na proces edukacji, poprzez położenie głównego nacisku na kształtowanie praktycznych umiejętności projektowania, ale również rozbudzając u nich kreatywność i rzetelność. Szczególnie istotne są działania uwypuklające relacje między funkcją a formą obiektów projektowanych, przy nadrzędnym celu: zaspokajania potrzeb człowieka Założeniem procesu dydaktycznego jest rozwijanie umiejętności racjonalnego myślenia, umiejętności przeprowadzenia uporządkowanej analizy i syntezy a także kształtowanie samoświadomości, umiejętności interpretacji zjawisk, przestrzeni, komunikatów wizualnych, czy też podejmowania decyzji. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podejmowania działalności projektowej, zapewniającej właściwe skutki kulturowe w produkcji przemysłowej 
i wnętrzach prywatnych i przestrzeni publicznej.

Absolwenci Wydziału to wyspecjalizowani projektanci zdolni do samodzielnej pracy zawodowej w dziedzinie projektowania, oraz pełnoprawni członkowie zespołów interdyscyplinarnych.

Egzamin wstępny

Studia licencjackie stacjonarne
Kierunek: wzornictwo, architektura wnętrz

Egzamin jednostopniowy.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac plastycznych ukazujących ogólną wrażliwość plastyczną, technikę, zainteresowania i predyspozycje do studiowania na wybranym kierunku studiów. Rozmowa obejmująca omówienie tematyki i techniki prezentowanych prac oraz zainteresowań kandydata.

Prezentowany zbiór prac powinien zawierać około:

5 prac malarskich

10 prac rysunkowych

wybór nie więcej niż 10 prac wykonanych dowolną techniką (fotografia, rzeźba, instalacja, grafika użytkowa, grafika artystyczna, prace projektowe, rzemiosło artystyczne, inne prace przestrzenne itp.).

W przypadku prac przestrzennych o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy 
o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. Prace lub cykle prac o niewielkich formatach należy zebrać tematycznie na planszach 100 x 70 cm.

Studia magisterskie stacjonarne
Kierunek: wzornictwo, architektura wnętrz

Egzamin jednostopniowy.

Przegląd portfolio dokumentującego osiągnięcia artystyczne i projektowe kandydata. Rozmowa dotycząca oczekiwań kandydata związanych z tokiem studiów drugiego stopnia oraz zakresu 
i tematyki planowanej pracy dyplomowej magisterskiej.

Portfolio musi zawierać:

wybór prac zrealizowanych w trakcie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych,

wybór prac zrealizowanych w trakcie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach: wzornictwo, architektura wnętrz lub kierunkach pokrewnych,

dokumentację ostatniej pracy dyplomowej wieńczącej studia artystyczne,

wybór prac projektowych i artystycznych zrealizowanych indywidualnie lub w zespołach poza tokiem studiów.

W przypadku prac przestrzennych o dużych gabarytach (rzeźba, instalacja, projekt itp.) prosimy 
o dostarczenie wyłącznie ich fotograficznej dokumentacji. Prace lub cykle prac o niewielkich formatach należy zebrać tematycznie na planszach 100 x 70 cm.

Tok studiów

Proces dydaktyczny realizowany jest w oparciu o kierunkowe efekty kształcenia opisane zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla profilu kształcenia ogólnoakademickiego w obszarze sztuk w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych. Zgodnie z wytycznymi

Studia licencjackie na kierunku wzornictwo trwają 6 semestrów i kończą się praktycznym dyplomem licencjackim, realizowanym w jednej z dwóch specjalności: design, projektowanie komunikacji wizualnej.

I rok, 1 i 2 semestr

Program pierwszego roku studiów obejmie uczestniczenie w obowiązkowych przedmiotach z zakresu podstaw: projektowania, komunikacji wizualnej, ergonomii, obsługi programów graficznych 2 i 3 D. Ponadto studenci uczą się fotografii, malarstwa, rysunku studyjnego rozbudzając swoją wrażliwość artystyczną, jako uzupełnienie wiedzy praktycznej rozpoczynają udział w zajęciach z bloku humanistycznego od historii sztuki.

II rok 3 i 4 semestr

Drugi rok studiów poświęcony jest na indywidualny rozwój w kierunku designu lub projektowania komunikacji wizualnej - na 4 semestrze decyzja o wyborze specjalności. Student uczestniczy w samodzielnie wybranych kursach oferowanych przez specjalistyczne pracownie projektowe. Decydując się na większość pracowni poruszających zagadnienia designu lub komunikacji wizualnej określa specjalność, w której prawdopodobnie zrealizuje dyplom licencjacki. Nadal trwa nauka malarstwa, wprowadzamy rysunek zawodowy (designerski), blok humanistyczny poszerzony zostaje o design współczesny. Od drugiego roku studiów student ma również prawo wybierać pracownie projektowe i artystyczne z oferty edukacyjnej całej Akademii.

III rok, 5 i 6 semestr

Trzeci rok studiów przeznaczony jest na doskonalenie się studenta w wybranej specjalności i przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej. Praca dyplomowa polega na realizacji projektu z zakresu wzornictwa produktu, lub zagadnień z zakresu komunikacji wizualnej. Do pracy projektowej student wykonuje opis realizowanego zadania. Również na III roku studenci zdobywają wiedzę teoretyczną uczęszczając na zajęcia z historii sztuki, designu współczesnego, estetyki, aktualiów sztuki.

sposób obierania specjalności

Specjalność na dyplomie zostaje zapisana na podstawie historii wyboru pracowni projektowych na 2 i 3 roku oraz w zależności od profilu pracowni, w której został zrealizowany dyplom. Większość wybranych pracowni w toku studiów o profilu komunikacja wizualna i dyplom w pracowni komunikacji wizualnej powodują wpisanie do dyplomu specjalności komunikacja wizualna, taka sama sytuacja z pracowaniami projektowania produktu powoduje zapisanie na dyplomie specjalności design.

Studia magisterskie na kierunku wzornictwo trwają 4 semestry i kończą się praktycznym dyplomem magisterskim, realizowanym w jednej z dwóch specjalności: projektowanie produktu, projektowanie systemów wizualnych. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

I rok, 1 i 2 semestr

Główny trzon pierwszego roku studiów stanowią pracownie projektowe z programem dydaktycznym z zakresu projektowania produktu i komunikacji wizualnej. Studenci sami wybierają, do których będą uczęszczać i w której ze specjalności będą realizować magisterską pracę dyplomową. Ponadto program obejmie uczestniczenie w obowiązkowych blokach przedmiotowych 
z zakresu ergonomii, kreacji artystycznej, ochrony własności intelektualnej, zagadnień sztuki aktualnej. Studenci mogą również korzystać z oferty dydaktycznej kierunku architektura wnętrz i pozostałych wydziałów Akademii.

II rok 3 i 4 semestr

Drugi rok studiów poświęcony jest na indywidualny rozwój w kierunku obranej specjalności. Student uczestniczy w samodzielnie wybranych kursach oferowanych przez specjalistyczne pracownie projektowe. Decyduje o specyfice dyplomu, wybierając pracownię, w której zrealizuje dyplom magisterski z zakresu projektowanie produktu lub projektowanie systemów wizualnych już na 3 semestrze zaczyna przygotowanie do dyplomu magisterskiego. Nadal ma możliwość wybierania pracowni projektowych i artystycznych z oferty edukacyjnej całej Akademii. Dyplom magisterski składa się z pracy projektowej i pracy pisemnej (zakres i sposób ich przygotowania opisuje Wydziałowy Regulamin Prac Dyplomowych zgodny z Regulaminem Studiów), jest realizowany przez 2 semestry i kończy się publiczną - otwartą obroną.

sposób obierania specjalności

Specjalność na dyplomie zostaje zapisana na podstawie historii wyboru pracowni projektowych na 1 i 2 roku oraz w zależności od profilu pracowni, w której został zrealizowany dyplom. Większość wybranych pracowni w toku studiów o profilu komunikacja wizualna i dyplom w pracowni komunikacji wizualnej powodują wpisanie do dyplomu specjalności projektowanie systemów wizualnych, taka sama sytuacja z pracowaniami projektowania produktu powoduje zapisanie na dyplomie specjalności projektowanie produktu.

Studia licencjackie na kierunku architektura wnętrz trwają 6 semestrów i kończą się praktycznym dyplomem licencjackim.

I rok, 1 i 2 semestr

Program pierwszego roku studiów obejmie uczestniczenie w obowiązkowych przedmiotach z zakresu podstaw: architektury, projektowania, komunikacji wizualnej, ergonomii, obsługi programów graficznych 2 i 3 D. Ponadto studenci uczą się fotografii, malarstwa, rysunku studyjnego rozbudzając swoją wrażliwość artystyczną, jako uzupełnienie wiedzy praktycznej rozpoczynają udział w zajęciach z bloku humanistycznego od historii sztuki.

II rok 3 i 4 semestr

Drugi rok studiów poświęcony jest na indywidualny rozwój w kierunku architektury wnętrz. Student uczestniczy w samodzielnie wybranych kursach oferowanych przez specjalistyczne pracownie projektowe. Decydując się na większość pracowni poruszających zagadnienia z różnych obszarów profiluje zakres tematyczny realizacji dyplomu licencjackiego. Nadal trwa nauka malarstwa, wprowadzamy rysunek zawodowy (designerski), blok humanistyczny poszerzony zostaje o design współczesny. Od drugiego roku studiów student ma również prawo wybierać pracownie projektowe i artystyczne z oferty edukacyjnej całej Akademii.

III rok, 5 i 6 semestr

Trzeci rok studiów przeznaczony jest na doskonalenie i rozszerzania wybranych zagadnień i przygotowanie licencjackiej pracy dyplomowej. Praca dyplomowa polega na realizacji projektu z zakresu architektury wnętrz lub wystawiennictwa. Do pracy projektowej student wykonuje opis realizowanego zadania. Również na III roku studenci zdobywają wiedzę teoretyczną uczęszczając na zajęcia z historii sztuki, architektury, designu współczesnego, estetyki, aktualiów sztuki.

Studia magisterskie na kierunku architektura wnętrz trwają 4 semestry i kończą się praktycznym dyplomem magisterskim. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

I rok, 1 i 2 semestr 
Główny trzon pierwszego roku studiów stanowią pracownie projektowe z programem dydaktycznym z zakresu projektowania wnętrz i wystawiennictwa. Studenci sami wybierają, do których będą uczęszczać i w której z nich będą realizować magisterską pracę dyplomową. Ponadto program obejmie uczestniczenie w obowiązkowych blokach przedmiotowych 
z zakresu ergonomii, kreacji artystycznej, ochrony własności intelektualnej, zagadnień sztuki aktualnej. Studenci mogą również korzystać z oferty dydaktycznej kierunku wzornictwo i pozostałych wydziałów Akademii. 
II rok 3 i 4 semestr
Drugi rok studiów poświęcony jest na indywidualny rozwój w kierunku obranych zainteresowań. Student uczestniczy w samodzielnie wybranych kursach oferowanych przez specjalistyczne pracownie projektowe. Decyduje o specyfice dyplomu, wybierając pracownię, w której zrealizuje dyplom magisterski i już na 3 semestrze zaczyna przygotowanie do dyplomu magisterskiego. Nadal ma możliwość wybierania pracowni projektowych i artystycznych z oferty edukacyjnej całej Akademii. Dyplom magisterski składa się z pracy projektowej i pracy pisemnej jest realizowany przez 2 semestry i kończy się publiczną - otwartą obroną.