Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
O nas


Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych umożliwiają uzyskanie wszechstronnego wykształcenia artystycznego obejmującego malarstwo, rysunek, rzeźbę, grafikę artystyczną, projektowanie graficzne, fotografię. Zapewniają zyskanie gruntownej wiedzy z zakresu historii sztuki, filozofii, sztuki aktualnej czy analizy dzieła sztuki. W zależności od wybranej specjalności na studiach I i II stopnia, studenci mają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia animacji, komiksów, projektowania gier komputerowych, projektowania scenografii i kostiumów dla teatru i filmu, fotografii i działań multimedialnych. Mogą również poznać współczesne strategie promocji oraz marketingu kultury i sztuki, a także różnorodne metody prowadzenia warsztatów edukacyjno-artystycznych. Studenci Wydziału Sztuk Wizualnych uczą się twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach kompleksowych projektów artystycznych oraz komercyjnych projektów wizualnych.

Wydział Sztuk Wizualnych dysponuje specjalistycznymi, profesjonalnie wyposażonymi pracowniami artystycznymi, studiami fotograficznymi i filmowymi oraz pracowniami komputerowymi dostosowanymi do zajęć z animacji i projektowania graficznego. Pozwala to na efektywne kształcenie studentów w zakresie wykorzystania tradycyjnego warsztatu artystycznego poszczególnych dyscyplin, jak i współczesnych narzędzi kreacji, takich jak fotografia cyfrowa oraz przetwarzany komputerowo obraz filmowy.


Atuty Wydziału Sztuk Wizualnych:

 • atrakcyjna, interdyscyplinarna oferta studiów, której wysoką jakość potwierdza ocena wyróżniająca przyznana przez Polską Komisję Akredytacyjną;
 • indywidualizacja toku studiów (możliwość kształtowania programu studiów według własnych predyspozycji i zainteresowań);
 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy;
 • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia w zawodach kreatywnych;
 • własna, profesjonalnie wyposażona baza lokalowa;
 • nowoczesne zaplecze informatyczne, laboratoria komputerowe (dodatkowe kursy w Cyfrowym Centrum Rozwoju Nauki CYCERON);
 • atrakcyjna oferta plenerów, sympozjów, wymian studenckich w ramach programu ERASMUS+, staży i praktyk zawodowych;
 • profesjonalna kadra wykładowców;
 • studenckie koła naukowe


Studia I stopnia stacjonarne

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Specjalności:

animacja

Specjalność oferuje absolwentom kompetencje umożliwiające samodzielne projektowanie płaskich i przestrzennych form animowanych, w tym grafiki animacyjnej. Studia dają również możliwość rozwinięcia umiejętności w zakresie tworzenia storyboardów, komiksów oraz projektowania gier komputerowych. W programie kształcenia przewidziano między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii, ilustracji, storyboardu i komiksu, animacji płaskiej, animacji przestrzennej, naukę programów do tworzenia grafiki i animacji komputerowej w środowisku 2D i 3D, naukę tworzenia efektów specjalnych, modelowanie postaci i środowiska w grach wideo, projektowanie lalki dla filmu animowanego, preprodukcja gier i filmu, wykłady z historii animacji oraz analizę dzieła filmowego.

fotografia i multimedia
Wiodącą rolę w programie odgrywa fotografia, film wideo i działania multimedialne. Specjalność umożliwia kształcenie umiejętności wykonywania fotografii zarówno klasycznej, jak i wykorzystującej najnowsze technologie obróbki obrazu cyfrowego statycznego oraz ruchomego. Studia przygotowują przyszłego absolwenta do profesjonalnego wykorzystywania współczesnych środków przekazu w wypowiedziach artystycznych. W programie znajdują się przedmioty kształcenia, które obejmują szerokie i wzajemnie uzupełniające się zagadnienia teoretyczne i praktyczne, np.: dokument fotograficzny, inscenizacja w studio, obraz fotograficzny i wideo jako koncepcja do utworów multimedialnych, działania w przestrzeni (obiekt, instalacja), historia fotografii.


projekty wizualne
Podstawą programu specjalności jest kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i zagadnień twórczych oraz łączenia różnych środków wypowiedzi artystycznej. Blok wykładów i konwersatoriów z zakresu teorii i historii sztuki oraz metod upowszechniania kultury przygotowuje studenta do podjęcia interesującej pracy w charakterze artysty – animatora kultury. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego, działań intermedialnych, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D, interdyscyplinarne działania edukacyjne warsztaty animacji społeczno-kulturalnej, metody prowadzenia warsztatów twórczych, wykłady z historii sztuki, estetyki oraz percepcji wizualnej i twórczości artystycznej.


techniki teatralne, filmowe i telewizyjne
Studia zawodowe przygotowujące do pracy związanej z projektowaniem scenografii, kostiumów, rekwizytów na potrzeby realizacji teatralnych i filmowych. Kształcenie kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata i pozwala na szybkie rozpoczęcie kariery zawodowej. Program kształcenia obejmuje między innymi praktyczne zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, kompozycji, fotografii użytkowej, rysunku koncepcyjnego, zagadnień scenografii teatralnej i filmowej, naukę projektowania kostiumu i rekwizytu, wykorzystania światła i oświetlenia w praktyce i teorii, scenografii do filmu animowanego, realizację etiudy filmowej, podstawy montażu filmowego, naukę graficznych programów komputerowych 2D i 3D oraz wykłady z historii scenografii i kostiumu, historii filmu i analizy dzieła sztuki.

Studia II stopnia stacjonarne

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Specjalności:

intermedia
Program studiów umożliwia studentom podjęcie działań łączących różne dziedziny sztuki. Utwory wiążące sztuki plastyczne z filmem, muzyką, teatrem należą dzisiaj do podstawowych sposobów komunikacji w sztukach wizualnych. Na dyplom magisterski składa się projekt twórczy przygotowany w dwóch wybranych pracowniach artystycznych i praca pisemna. Program specjalności przewiduje możliwość kształcenia w zakresie rysunkowych i malarskich działań intermedialnych, działań performatywnych, fotografii, multimediów, rzeźby i działań w przestrzeni, audiosfery. Program uzupełniają wykłady o sztuce multimediów, działaniach intermedialnych, działaniach artystycznych w przestrzeni miejskiej oraz najnowszych wydarzeniach w sztuce.


projekty wizualne
Program studiów daje szerokie możliwości wyboru przedmiotów realizowanych w ramach dyplomu magisterskiego. Dla absolwentów studiów I stopnia to okazja do odkrycia własnych dróg i perspektyw rozwoju. Na dyplom magisterski składa się projekt twórczy przygotowany w dwóch wybranych pracowniach artystycznych i praca pisemna. Program specjalności umożliwia kształcenie w zakresie mediów rysunkowych, malarstwa, rzeźby, grafiki warsztatowej, fotografii, projektowania graficznego i multimediów. Program wzbogacają zajęcia związane z organizacją projektów twórczych, działaniami artystycznymi w przestrzeni miejskiej oraz wykłady na temat najnowszych wydarzeń w sztuce.


Perspektywy zatrudnienia absolwentów:

 • artysta plastyk współpracujący z sektorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym (animator filmowy, rekwizytor, kostiumograf, asystent scenografa, oświetleniowca);
 • artysta plastyk uprawiający intermedialną i multimedialną działalność twórczą;
 • artysta plastyk prowadzący działalność twórczą w dziedzinie sztuk plastycznych;
 • twórca w zakresie animacji lalkowej, płaskiej i przestrzennej posługujący się zaawansowanymi technologicznie programami cyfrowymi;
 • współtwórca gier komputerowych w zakresie modelowania postaci i środowiska;
 • projektant grafiki multimedialnej;
 • fotograf pracujący w obszarze przemysłów kreatywnych zarówno jako samodzielny twórca, jak i współwykonawca projektów multimedialnych;
 • fotograf realizujący projekty o charakterze dokumentalnym lub zlecenia reklamowe;
 • współorganizator projektów edukacyjnych i dokumentalnych powstających we współpracy z instytucjami kultury i grupami społecznymi;
 • animator kultury w zakresie upowszechniania sztuki w formie wystaw, warsztatów, plenerów, sympozjów, targów sztuki, akcji promocyjnych, społecznych itp., wspierający aktywność społeczną, współpracujący z instytucjami sektora publicznego (samorządowego, np. domy kultury), pozarządowego (fundacje i stowarzyszenia) i prywatnego (firmy);
 • pracownik instytucji upowszechniania kultury i sztuki zajmujący się tworzeniem, planowaniem i realizacją koncepcji programowych w działach edukacji;
 • specjalista do spraw promocji i strategii reklamowych;
 • kurator zajmujący się konstruowaniem koncepcji programowych wystaw, projektów artystycznych w galeriach i muzeach;
 • krytyk sztuki analizujący i interpretujący zjawiska współczesnej kultury i sztuki.

REKRUTACJA