Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTMLUBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DOKTORANTÓW

ZGŁOSZENIE DOKTORANTA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Doktoranci którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują, oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek (wypełniony druk Zał. 1 - wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta i Zał. 3 - oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu z innego tytułu).

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta
 • wypełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu
 • dowód osobisty
 • ważna legitymacja doktorancka

ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA CZŁONKA RODZINY DOKTORANTA

Doktorant może zgłosić do ubezpieczenia członka swojej rodziny, o ile nie posiada on prawa do ubezpieczenia z innego tytułu.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony druk ZCNA
 • akt urodzenia dziecka, akt małżeństwa
 • PESEL dziecka, PESEL oraz numer NIP członka rodziny


DOKTORANCI CUDZOZIEMCY

Obywatele z krajów Unii Europejskiej, jeśli nie są ubezpieczeni w kraju pochodzenia, mogą zostać ubezpieczeni przez ASP na takich samych zasadach jak Polacy.
Obcokrajowcy z krajów Unii Europejskiej mogą korzystać ze wszystkich ulg medycznych na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Osoby, które nie przedstawią jednego z tych dokumentów będą zobowiązane do pokrycia kosztów świadczenia medycznego.

Natomiast doktoranci nie będący obywatelami polskimi, a posiadający polskie pochodzenie, mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia o polskim pochodzeniu wystawionego przez polską placówkę dyplomatyczną (Ambasada RP/konsulat RP).

Cudzoziemcy spoza UE kształcący się w Polsce mogą ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, po podpisaniu umowy w NFZ – Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. Ponadto doktoranci zobowiązani są do informowania uczelni o wszelkich zmianach dotyczących nazwiska i adresu.

Druki niezbędne do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego są dostępne w Sekretariacie Doktoranckich Studiów Środowiskowych pok. nr 1.
Są to:

 • Zał. 1wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego doktoranta
 • druk ZUS ZZA – zgłoszenie zmiany danych (zamiana adresu osoby zgłoszonej do ubezpieczenia)

UWAGA !!!
Doktorant, który w trakcie roku kalendarzowego nie podjął pracy oraz nie miał innych tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych i jest ubezpieczony przez uczelnię ma obowiązek pisemnego potwierdzenia tego faktu do końca lutego oraz do końca czerwca każdego roku i złożenia takiego oświadczenia w Sekretariacie DSS - pobierz Załącznik nr 3 (.pdf).
W przypadku nie złożenie pisemnego oświadczenia w wyżej wymienionych terminach uczelnia ma obowiązek wyrejestrowania doktoranta z ubezpieczeń zdrowotnych.

 • Zał. 3 - oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (umowa o pracę, umowa zlecenie, działalność gospodarcza, renta)
 • druk ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia
 • druk ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia)

WYREJESTROWANIE DOKTORANTA Z UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

1. Wyrejestrowaniu z ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby, które:

1) ukończyły studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie lub studia doktoranckie;
2) zostały skreślone z listy studentów/uczestników studiów doktoranckich;
3) uzyskały inny tytuł do ubezpieczenia, w szczególności podjęły zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, założyły lub wznowiły własną działalność gospodarczą) lub ich małżonek uzyskał inny tytuł do ubezpieczenia, w szczególności podjął zatrudnienie (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, założył lub wznowił własną działalność gospodarczą).

2. Ubezpieczony przez Uczelnię student/doktorant ma obowiązek powiadomić właściwą jednostkę w ciągu 3 dni po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w pkt 1, składając pisemną rezygnację z ubezpieczenia osobiście, pocztą elektroniczną (tylko z adresu e-mail wskazanego w systemie USOS) lub pocztą tradycyjną.

3. Dokumentem potwierdzającym wyrejestrowanie studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego jest dokument –wniosek o okresowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń zdrowotnych.

 • Zał. 2 - wniosek o okresowe wyrejestrowanie z ubezpieczeń zdrowotnych.

EROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ)

Informacje dotyczące trybu wydawania karty EKUZ znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
Do wniosku o wydanie karty EKUZ niezbędne jest zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zaświadczenie takie jest wystawiane ubezpieczonym doktorantom przez Sekretariat Doktoranckich Studiów Środowiskowych na ich wyraźny wniosek. W celu uzyskania ww. zaświadczenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Sekretariatem DSS pod numerem telefonu 0 42 25 47 485.