Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Zasady rekrutacji / Recruitment process

Ogólne zasady rekrutacji na studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie

Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 zawarte są w Uchwale nr 172/16/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie: warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na rok akademicki 2017/2018 oraz zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone przez uczelnię formy studiów i formy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

 1. Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada:
  1. świadectwo dojrzałości – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  2. tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
 2. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi prowadzi rekrutację na rok akademicki 2017/2018 drogą elektroniczną za pomocą Systemu Elektronicznej Rekrutacji. System dostępny jest pod adresem: e-rekrutacja.asp.lodz.pl
 3. Rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną na wszystkie kierunki studiów, formy studiów i formy kształcenia. Rekrutacja rozpocznie się w maju 2017 roku, a zakończy się we wrześniu 2017 roku.
 4. Osoba, zgłaszająca się na studia w ASP w Łodzi, ma obowiązek:
  1. zarejestrować się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
  2. wybrać kierunek studiów w danej formie studiów i formie kształcenia. Wybór kierunku studiów
   w danej formie studiów i formie kształcenia możliwy jest tylko w terminie ustalonym przez uczelnię. Data podana jako koniec rekrutacji na studia jest ostatnim dniem, w którym osoba zainteresowana może zgłosić się drogą elektroniczną na wybrany kierunek studiów;
  3. wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, który znajduje się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji;
  4. dokonać opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Rektora ASP w Łodzi (nie dotyczy osób zwolnionych z obowiązku uiszczenia opłaty rekrutacyjnej). Opłata powinna zostać uiszczona w terminie elektronicznej rekrutacji na wybrany kierunek studiów.
 5. Kandydatem na studia staje się osoba, która dokonała wszystkich czynności wymienionych w pkt. 4.
  Do postępowania egzaminacyjnego na studia w ASP w Łodzi może zostać dopuszczony tylko kandydat na studia.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji na studia (m.in. terminy egzaminów wstępnych, terminy elektronicznej rekrutacji, wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, zasady naboru cudzoziemców) znajdują się na stronie www.rekrutacja.asp.lodz.pl


Recruitment process – available only in Polish. Studies at the Academy are available only for candidates with communicative command of Polish. No full-time or part-time courses are available in English.