Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Procedury dot. przenoszenia osiągnięć / Credit transfer procedures

Procedura dotycząca przenoszenia osiągnięć uzyskanych w wyniku mobilności i walidacji efektów dotychczasowego uczenia się (formalnego)

Studentowi przenoszącemu zajęcia zaliczone w uczelni innej niż macierzysta, w tym zagranicznej, przypisuje się taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji zajęć i praktyk w jednostce przyjmującej.

Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą, w tym w uczelni zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonych w planie studiów i programie kształcenia jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia.

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę.

Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje, na pisemny wniosek studenta, dziekan, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą.

Podejmując decyzję o przeniesieniu zajęć, dziekan wydziału przyjmującego ASP uwzględnia efekty kształcenia uzyskane poza wydziałem przyjmującym w wyniku realizacji zajęć i praktyk odpowiadających zajęciom i praktykom określonym w planie studiów i programie kształcenia w ASP na kierunku, na który student się przenosi. Wniosek o przeniesienie zajęć podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta po zasięgnięciu opinii prowadzącego dany przedmiot w Akademii. Wpisu uznanej oceny dokonuje dziekan, a ocena ta wliczana jest do średniej ocen.

Wniosek o przeniesienie zajęć zaliczonych wraz z załącznikami należy złożyć w dziekanacie przed rozpoczęciem semestru, którego wniosek dotyczy.

Regulamin studiów

Procedura dotycząca przenoszenia osiągnięć uzyskanych w wyniku mobilności i walidacji efektów dotychczasowego uczenia się (nieformalnego i pozaformalnego)

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w 2017 roku uruchomiła procedurę potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Procedura potwierdzania efektów uczenia się.


 Credit transfer procedures - available only in Polish. Studies at the Academy are available only for candidates with communicative command of Polish. No full-time or part-time courses are available in English.