Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Polityka przyznawania punktów ECTS / Polityka przyznawania punktów ECTS

1. Podstawowe cechy ECTS

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów stanowi element Systemu Bolońskiej Struktury Kwalifikacyjnej odpowiadający Europejskim Ramom Kwalifikacji. Jego wdrożenie pozwala realizować cele zapewnienia jakości kształcenia, system ujednolica zasady osiągania kwalifikacji w ogólnoświatowym Systemie Bolońskim i czyni je bardziej przejrzystymi. ECTS umożliwia studentowi na kumulację, przenoszenie punktacji, a w dalszej perspektywie planowanie ścieżki edukacyjnej opartej na mobilności i elastyczności. Punkty ECTS podlegają w każdej z instytucji szkolnictwa wyższego ocenie i walidacji, wreszcie są akceptowane w innych krajach biorących udział w Procesie Bolońskim.

System punktacji ECTS polega na parametryzacji całkowitego nakładu pracy studenta. Pod pojęciem nakładu pracy rozumiane jest uczestnictwo w zajęciach przewidzianych programem studiów, jak również przygotowanie do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia. Tym samym obejmuje on czas spędzony w ramach różnych form dydaktycznych oferowanych przez daną instytucję w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą, wreszcie samodzielną naukę, zaliczenie i egzamin. Punktacja ECTS nie jest odzwierciedleniem statusu przedmiotu, jego roli w programie kształcenia, ani oceny osiągniętej przez studenta.

Pod pojęciem efektów kształcenia rozumiana jest założona w programie studiów wiedza teoretyczna i praktyczna, zakres umiejętności, postawa absolwenta, pozwalająca mu na funkcjonowanie na rynku pracy, we współczesnym społeczeństwie, umożliwiająca mu dalszy rozwój, edukację. Efekty kształcenia dotyczą zarówno całego programu studiów, jak i jego składowych, tj. pojedynczych przedmiotów, modułów przedmiotowych. Efekty kształcenia warunkują sposób uzyskania punktów ECTS.

Zakłada się, że:
roczny wymiar punktacji ECTS stanowi co najmniej 60 punktów i wynika on ze średniego nakładu pracy studenta studiów stacjonarnych, wahający się pomiędzy 1500-1800 godzin, co w efekcie oznacza iż 1 ECTS wynosi od 25 do 30 godzin pracy. Dokładną liczbę punktów ECTS niezbędną do zaliczenia semestru, roku, toku studiów określa program kształcenia dla danego kierunku studiów.

Punktacją ECTS objęte są wszystkie składowe programu studiów, które prowadzą do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia, tj. moduły przedmiotowe i przedmioty, praktyki zawodowe, praca dyplomowa, jednak program kształcenia może zawierać również przedmioty obowiązkowe nieobjęte punktacją.

warunkiem zaliczenia roku studiów jest zgromadzenie przez studenta pełnej sumy punktów ECTS przewidzianej w programie kształcenia dla danego kierunku studiów. Odbywa się to na podstawie oceny jego pracy podczas zaliczeń, egzaminów; niezbędna w tym celu jest pozytywna ocena wiedzy, umiejętności, kompetencji studenta w ramach danego przedmiotu. Liczba punktów ustalona z góry i jest taka sama dla wszystkich studentów zaliczających przedmiot. Natomiast ocena, jaką otrzymuje student za zaliczenie przedmiotu wyraża jakość jego pracy. punkty ECTS mogą być przez studenta gromadzone (akumulowane) i przenoszone (podlegać transferowi) w ramach jednej bądź innej uczelni, pod warunkiem uznania związanych z nimi efektów kształcenia. Akumulację i transfer umożliwiają: Katalog przedmiotów, Formularz zgłoszeniowy studenta, Porozumienie o programie zajęć, Wykaz zaliczeń, Suplement do dyplomu.

2. Podstawowe dokumenty ECTS.

Pakiet informacyjny / Katalog studiów ECTS pozwala uzyskać pełną informację o instytucji prowadzącej działalność dydaktyczną, jej otoczeniu (tj. ośrodku akademickim, mieście, w którym się ona znajduje), strukturze organizacyjnej, zasadach regulujących jej pracę, wreszcie ofercie edukacyjnej, programach studiów. Jest to podstawowy dokument uczelnianego systemu ECTS, stanowi on źródło wiedzy, wytycznych, jakimi powinien kierować się kandydat na studia, student, wykładowca.

Formularz zgłoszeniowy studenta ECTS jest dokumentem przeznaczonym dla tych studentów, którzy ubiegają się o odbycie części swojej nauki w instytucji, z którą uczelnia macierzysta posiada podpisaną umowę bilateralną. Obejmuje on te dane, które są niezbędne do zarejestrowania w instytucji przyjmującej. Dodatkowo załączone mogą tu być informacje dotyczące aktualnego stanu zdrowia, określające potrzeby stworzenia odpowiednich warunków do uczenia się, jak również zakwaterowania.

Porozumienie o programie zajęć ECTS jest dokumentem stanowiącym listę zajęć, modułów przedmiotowych studentów odbywających część swojej edukacji poza instytucją macierzystą w ramach umowy bilateralnej w danej uczelni. Poza spisem dokument zawiera kod przedmiotowy i punktację ECTS. Porozumienie o programie zajęć ECTS podpisuje student i osoba formalnie uprawniona do podejmowania zobowiązań z ramienia uczelni macierzystej, potwierdzająca, iż student ma możliwość uczestnictwa w wyszczególnionych na karcie kursach. Dokument ten w pełni gwarantuje transfer i uznanie uzyskanych poza jednostką macierzystą punktów ECTS.

Wykaz zaliczeń ECTS dokumentuje przebieg studiów i postępy w nauce studenta w pewnym odcinku czasu. Stanowi on listę przedmiotów, na które student uczęszczał, określa liczbę uzyskanych punktów ECTS według zasad przyjętych w danej instytucji i odpowiadające im oceny.


ECTS credit allocation policy


1. ECTS key features

European Credit Transfer and Accumulation System is an element of the Bologna Qualifications Framework system corresponding with the European Qualifications Framework. Its aim is to ensure good quality of higher education. It provides global standards in the principles of achievement of qualifications and makes them more transparent. ECTS allows students to accumulate and transfer credits and thus to plan their academic career based on mobility and flexibility. In all higher education institutions ECTS credits are assessed, validated and eventually recognized in other countries signatories of the Bologna Declaration.

The basic parameter of ECTS is a student’s total workload defined as his/her participation in activities included in the course curriculum as well as individual study hours needed to achieve the intended learning outcomes. It comprises the time spent participating in various forms of academic activities offered by an institution in direct contact with a tutor, individual study, tests and examinations. ECTS credits do not reflect the status of a subject, its role in the teaching process, or the student’s passing grade.

The learning outcomes include theoretical and practical knowledge and skills defined by the study curriculum, the graduates’ ability to function on the labour market and in the contemporary society which will allow their further development and education. The learning outcomes refer to both the entire study curriculum and its components, i.e. individual subjects and modules. The way in which ECTS credits are acquired is determined by the learning outcomes.

It is assumed that:
- the allocation of ECTS credits in each academic year is at least 60 and results from the average full time student’s workload ranging from 1500 to 1800 hours, which means that 1 ECTS equals 25 to 30 working hours. The exact number of ECTS credits necessary to successfully complete a semester, academic year or the course of studies is defined by the curriculum.

- ECTS covers all components of the curriculum which lead to achievement of the intended learning outcomes, i.e. subject modules and subjects, internships and the diploma work. However, the curriculum may also include obligatory subjects not covered by ECTS.

- to successfully complete an academic year, the student is obliged to accumulate the full number of ECTS credits defined by the curriculum for a given field of study. It is based on the assessment of the student’s work during tests and examinations; the results of the assessment of the student’s knowledge, skills and competences within the framework of a given subject have to be positive. In the case of each subject the number of credits is established in advance and is equal for all students. The grade received by the student for completing the subject expresses the quality of his/her work. Students may accumulate ECTS credits and transfer them within the same institution or between institutions if the related learning outcomes are mutually recognized. Accumulation and transfer of ECTS credits are possible thanks to: Course Catalogue, Student’s Application Form, Learning Agreement, Transcript of Records and Diploma Supplement.

2. Basic ECTS documents.

The ECTS Course Catalogue (information package) allows students to acquire complete information about the educational institution, its surroundings (academic centre, the city in which it is located), organizational structure and regulations, educational offer and study curricula. It is the basic document of the institution’s ECTS system, a source of knowledge and guidelines for the candidates, students and academic teachers.

The ECTS student Application Form is a document for the student who intends to complete a part of his/her studies in an institution with which the home institution signed a bilateral agreement. It includes data necessary to register the student in the host institution. It may also include information concerning the student’s health status, special needs with regard to the learning process or accommodation.

The Learning Agreement includes a list of subjects and modules for students who pursue a part of their studies in an institution with which the home institution signed a bilateral agreement. Besides the document includes a subject code and the number of ECTS credits ascribed to each subject. The agreement is signed by the student and a person authorized by the home institution who confirms that the student may participate in the subjects listed in the document. The document guarantees the transfer and recognition of ECTS credits awarded outside the home institution.

The Transcript of Records documents the course of studies and the student’s progress over a particular period. It includes a list of subjects attended by the student, defines the number of awarded ECTS credits according to rules of the given institution and the student’s grades.