Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Stypendia dla doktorantów

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
O STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Rodzaj stypendium Termin składania wniosku
Doktoranckie (stacjonarne) od 04 do 19 października 2018 r.
Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne) od 04 do 19 października 2018 r.
  • Socjalne
  • Dla niepełnosprawnych
  • Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)
od 04 do 19 października 2018 r.
Dla najlepszych doktorantów
(stacjonarne i niestacjonarne)
od 04 do 19 października 2018 r.
Ministra (stacjonarne i niestacjonarne) do 20 września 2018 r.

 


 

Stypendia doktoranckie i naukowe

Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego

Przyznawane przez Rektora na wniosek doktoranta, po dokonaniu jego oceny przez komisję doktorancką złożoną z pracowników jednostek prowadzących studia.

  • Stypendium doktoranckie może otrzymać uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich:
    • na I roku studiów jeśli osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
    • na II i III roku studiów gdy spełni warunki określone w §1 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego.
  • Zwiększenie stypendium doktoranckiego - 30% najlepszych, wyróżniających się w działalności naukowo-artystycznej i dydaktycznej, doktorantów stacjonarnych na poszczególnych latach studiów ma szanse dostać dofinansowanie zwiększone z dotacji projakościowej.
  • Środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego – można przyznać doktorantowi, studiów stacjonarnych znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego. Środki o których mowa przyznawane są w wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego.  

Stypendium dla najlepszych doktorantów (wypłacane z Funduszu Pomocy Materialnej)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pod linkiem - otwórz

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe dla doktorantów

może otrzymać doktorant kształcący się na studiach doktoranckich w uczelni posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Akty prawne

Zarządzenie nr 63/2018 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi – pobierz

 

Pomoc materialna – wypłacana z Funduszu Pomocy Materialnej

Stypendium socjalne

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pod linkiem - otwórz

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pod linkiem - otwórz

Zapomoga

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pod linkiem - otwórz

Kredyty

Kredyt dla studentów i doktorantów.

Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

www.zysker.pl/