Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Stypendia dla doktorantów

STYPENDIUM DOKTORANCKIE I ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Informacje ogólne

Zgodnie z art. 285 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, tj. 1470 zł.

Zgodnie z art. 286. ust. 1. ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) doktoranci, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego na zasadach dotychczasowych. W oparciu o art. 286 ust. 2 ww. ustawy Zarządzenie nr 48 / 2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 20 czerwca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi zachowuje moc do 31 grudnia 2023 roku.


Okres wypłacania

Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego przyznaje Rektor uczelni na wniosek doktoranta na okres 12 miesięcy.


Wysokość

Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni Rektor.

W roku akademickim 2019/2020 wysokość miesięcznego stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich oraz wysokość zwiększenia stypendium doktoranckiego reguluje Zarządzenie Rektora Nr 131/2019 z 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego oraz ilości stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych doktoranckich studiów środowiskowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w roku akademickim 2019/2020, oraz Zarządzenie Rektora Nr 130/2019 z 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego finansowanego ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych przyznanych przez Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego dnia 25 marca 2019 r. DBF.WFSN.671.18.2019.EA, dla doktorantów stacjonarnych doktoranckich studiów środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi znajdujących się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów, na poszczególnych latach studiów, w roku akademickim 2019/2020.


Brak składek na ubezpieczenia/ brak opodatkowania

Stypendia doktoranckie otrzymywane przez doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, będą w dalszym ciągu zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, a także nie będą pomniejszane o składki na ubezpieczenie społeczne.

Stypendia doktoranckie nie są opodatkowane.


Kryteria przyznawania

Aby otrzymać stypendium doktoranckie doktorant musi spełnić ogólne kryteria określone w § 1 ust. 3 Zarządzenia nr 48 / 2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 20 czerwca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Zgodnie z tym przepisem:

Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który:

  1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
  2. wykazuje się zaangażowaniem w:
    1. prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
    2. w realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną Uczelni;
  3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej”.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego zawarte są w Zarządzeniu nr 48 / 2017 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 20 czerwca 2017 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi, z późniejszymi zmianami zawartymi w Zarządzeniu Nr 63/2018 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 24 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz w Zarządzeniu Nr 129/2019 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z 30 września 2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego uczestnikom Doktoranckich Studiów Środowiskowych Akademii Sztuk Pięknych im Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

W jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie stypendium doktoranckie musi otrzymać nie mniej niż 50% liczby doktorantów studiów stacjonarnych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie począwszy od roku akademickiego 2017/2018.

W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2017/2018, w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, stypendium doktoranckie powinno otrzymać procentowo nie mniej doktorantów niż w roku akademickim 2015/2016.

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.


Wniosek

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć u kierownika studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego są opiniowane przez doktorancką komisję stypendialną. Po dokonaniu ich oceny doktorancka komisja stypendialna przesyła rektorowi uczelni listy rankingowe, na których wskazane są osoby rekomendowane do otrzymania stypendium doktoranckiego oraz do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego.


Termin

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego jest zobowiązany złożyć do 20 października u kierownika studiów doktoranckich, skierowany do Rektora ASP, wniosek o jego przyznanie w formie papierowej wraz ze wszystkimi załącznikami.


Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich

W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich rektor uczelni może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego w tym okresie w zależności od możliwości finansowych uczelni.

Dla doktorantów, którym przedłużono okres odbywania studiów doktoranckich po trzecim roku, sporządza się odrębną listę rankingową.


Ukończenie studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskanie wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej


Doktorantowi otrzymującemu stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego i zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż sześć miesięcy.


Wstrzymanie wypłaty

W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.


Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium doktoranckiego oraz o przyznaniu zwiększenia stypendium doktoranckiego znajdują miejsce w Regulaminie przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (tekst jednolity).


Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020.

  • Wniosek w wersji DOC - Pobierz (.doc)
  • Wniosek w wersji PDF - Pobierz (.pdf)

Wnioski należy składać do 21 października 2019 roku.
Wnioski złożone po 21 października 2019 r. pozostaną bez rozpatrzenia!

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (tekst jednolity). – Pobierz

Zarządzenie Rektora Nr 130/2019 z 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego finansowanego ze środków pochodzących z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych – Pobierz

Rektora Nr 131/2019 z 30 września 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego oraz ilości stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych doktoranckich studiów środowiskowych w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w roku akademickim 2019/2020 - Pobierz


Miejsce składania wniosków:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
ul. Wojska Polskiego 121
91 – 726 Łódź
Sekretariat Doktoranckich Studiów Środowiskowych, pokój 1, Parter
Tel. (042) 25 47 485, e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

POZOSTAŁE STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie pod linkiem - OTWÓRZ