Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Studenci Ubezpieczenie Ubezpieczenie zdrowo...
Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Instrukcja ubezpieczeń zdrowotnych studentów

 1. Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli jego współmałżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na współmałżonku;
  • z ubezpieczeń zdrowotnych mogą korzystać również małoletnie dzieci studenta i współmałżonkowie nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Studenci, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców lub opiekunów prawnych bądź rodzice, opiekunowie prawni lub współmałżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) na pisemny wniosek studenta, po rozpoznaniu sytuacji tego studenta, może ubezpieczyć Uczelnia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) – Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za:

 • studentów, którzy ukończyli 26 rok życiagdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu tj. gdy:
  • współmałżonek nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
  • student nie jest zatrudniony na umowę o pracę lub umowę zlecenie. I nie posiada własnej działalności gospodarczej.
 • studentów, którzy studiują w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Studenci niebędący obywatelami RP

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) może ubezpieczyć się dobrowolnie zawierając umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku oraz zaświadczenia potwierdzającego status studenta i paszportu. Student, który zawrze umowę i terminowo opłaca składki ma prawo do pełnego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski w placówkach, które zawarły umowę na świadczenia opieki medycznej z NFZ. W ciągu 7 dni od podpisania umowy student zobowiązany jest zarejestrować ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZZA. Składkę z tytułu umowy należy wpłacać każdego miesiąca na konto wskazane przez ZUS, najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Rozwiązanie umowy następuje na podstawie pisemnego wypowiedzenia lub po miesiącu zaległości w opłacaniu składek bądź powstaniu tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. zawarcie umowę o pracę. Dokumentem potwierdzającym objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym jest egzemplarz umowy oraz odcinek opłaty składki za ostatni miesiąc.

Student niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i uznany za osobę pochodzenia polskiego (Karta Polaka) w rozumieniu przepisów o repatriacji na podstawie decyzji konsula ubezpiecza uczelnia na pisemny wniosek studenta. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Uczelnia.

Student będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) uprawniony jest do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub - jeżeli nie posiada tytułu do ubezpieczenia w kraju zamieszkania - zgłaszany jest do ubezpieczenia przez Uczelnię na zasadach obowiązujących studentów polskich.

Tryb postępowania:

Osoby, którym przysługuje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego poprzez uczelnię:

 1. składają we właściwym Dziekanacie wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - pobierz załącznik nr 1 (.pdf).
 2. W przypadku zarejestrowania własnej działalności gospodarczej lub podjęcia pracy należy złożyć, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zatrudnienia lub rejestracji własnej działalności, wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego - pobierz załącznik nr 2 (.pdf).
  Uwaga!
  Dotyczy to także prac podjętych w trakcie wakacji. W takiej sytuacji wniosek można przesłać na adres właściwego dziekanatu.
 3. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej studenta wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni semestr studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w regulaminowym terminie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.
 4. Z ubezpieczeń zdrowotnych mogą korzystać również małoletnie dzieci studenta i współmałżonkowie nie posiadający ubezpieczenia zdrowotnego - pobierz załącznik nr 4 (.pdf).

UWAGA !!!

Student, który w trakcie roku kalendarzowego nie podjął pracy oraz nie miał innych tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych i jest ubezpieczony przez uczelnię ma obowiązek pisemnego potwierdzenia tego faktu do końca lutego oraz do końca czerwca każdego roku i złożenia takiego oświadczenia w dziekanacie - pobierz załącznik nr 3 (.pdf).

W przypadku nie złożenie pisemnego oświadczenia w wyżej wymienionych terminach uczelnia ma obowiązek wyrejestrowania studenta z ubezpieczeń zdrowotnych.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?
Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają - w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej - rodzice, ale tylko do 26. roku życia studenta. Studenta, który ukończył 26. rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Czy jest możliwość ubezpieczenia się poza uczelnią?
Oczywiście, zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy podczas przyjmowania do przychodni lub na oddział szpitalny student powinien mieć ze sobą jakieś dokumenty? Jeśli tak, to jakie?
Począwszy od 1 stycznia 2013 roku aby zarejestrować się na wizytę w przychodni lekarskiej, poradni, aby skorzystać z opieki szpitalnej, a więc aby udowodnić fakt ubezpieczenia wystarczy podać numer PESEL i okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dzieci - legitymację szkolną). Na tej podstawie system eWUŚ zweryfikuje uprawnienia do leczenia.

Czy w mniej groźnych przypadkach, np. przeziębienia albo zatrucia, student musi leczyć się w placówce służby zdrowia w miejscu swojego zameldowania?
Każdy ubezpieczony w NFZ, a więc i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ.