Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML

Ads on: Special HTML
Strona główna Studenci Płatności
Płatności
ZASADY POBIERANIA OPŁAT
Student dokonuje wpłat na indywidualny numer konta bankowego, które wskazane jest w umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne oraz w indywidualnym koncie w wirtualnym dziekanacie: dziekanat.asp.lodz.pl

(login: numer albumu, hasło przy pierwszym logowaniu: pesel) 

>>> OBEJRZYJ SAMOUCZEK <<<

Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej oraz wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami określa Uchwała Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów niestacjonarnych   pobierz (.pdf)

Wzór umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z odbywaniem studiów stacjonarnych  pobierz (.pdf)

Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatnościpobierz (.pdf)

Opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych należy wnieść za cały rok akademicki jednorazowo lub w miesięcznych ratach:

 1. za semestr zimowy w pięciu ratach:
  • I rata - do 20 października
  • II rata - do 20 listopada
  • III rata - do 20 grudnia
  • IV rata - do 20 stycznia
  • V rata - do 20 lutego
 2. za semestr letni w pięciu ratach:
  • I rata - do 20 lutego
  • II rata - do 20 marca
  • III rata - do 20 kwietnia
  • IV rata - do 20 maja
  • V rata - do 20 czerwca

Opłaty za:

 1. zajęcia nieobjęte planem studiów w tym zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
 2. powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce,
 3. powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów;

należy wnieść jednorazowo:

 • do 20 października za semestr zimowy
 • do 20 marca za semestr letni

 

Na skutek okoliczności zaistniałych po zawarciu umowy, student, który znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub z innych szczególnych względów nie jest w stanie ponosić opłat za zajęcia dydaktyczne w pełnej wysokości, lub osiąga wybitne wyniki w nauce może ubiegać się o:

 • zwolnienie z części opłaty
 • odroczenie terminu uiszczenia opłaty
 • rozłożenie opłaty na raty

UWAGA!!!

Wniosek do Prorektora ds. Nauczania o zwolnienie z części opłat, zmiany terminów opłat lub rozłożenie opłat na raty należy składać we właściwym Dziekanacie najpóźniej:

 • do 05 października - w przypadku ubiegania się o zwolnienie, zmianę terminów opłat lub rozłożenie na raty na semestr zimowy,
 • do 15 lutego - w przypadku ubiegania się o zwolnienie, zmianę terminów opłat lub rozłożenie na raty na semestr letni.

Wniosek złożony po terminie zostanie zwrócony studentowi bez rozpatrzenia.

Ulga w opłacie za zajęcia dydaktyczne nie może być przyznana studentowi pierwszego roku studiów.


 
Rok akademicki 2018/2019

Wysokości opłat ustalane są zarządzeniami Rektora ASP w Łodzi.

 • studia stacjonarne - Zarządzenie nr 23/2018 z dnia 19.04.2018 r. (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne (kierunki: grafika, tkanina i ubiór) - Zarządzenie nr 24/2018 z dnia 19.04.2018 r. (pobierz .pdf)

kierunki:


Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej oraz wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami określa Uchwała nr 111/18/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 25 czerwca 2018 r. (pobierz .pdf)


 

 

 
Rok akademicki 2017/2018

Wysokości opłat ustalane są zarządzeniami Rektora ASP w Łodzi.

 • studia stacjonarne - Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 31.03.2017 r. (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne (kierunki: grafika, tkanina i ubiór) - Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 31.03.2017 r. (pobierz .pdf)

kierunki:

Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej oraz wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami określa Uchwała nr 42/17/k16-20 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2017 r. (pobierz .pdf)


 

 
Rok akademicki 2016/2017

Wysokości opłat ustalane są zarządzeniami Rektora ASP w Łodzi.

 • studia stacjonarne - Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 09.06.2016 r. (pobierz .pdf)
 • studia niestacjonarne - Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 09.06.2016 r. (pobierz .pdf)
  kierunki:

Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia lub świadczone usługi edukacyjne w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat w całości lub w części z uwzględnieniem studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki w nauce oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej oraz wzory umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne zawieranych ze studentami określa Uchwała nr 175/16/k12-16 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z dnia 29 czerwca 2016 r. (pobierz .pdf)


 
Lata ubiegłe
Więcej…